Soulmate คู่แท้

SOULMATE มีหลายประเภท

1.  COMPANION SOULMATE  คู่ร่วมภารกิจที่ไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง  คู่ร่วมภารกิจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้  อาจจะเป็นเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว  โดยมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน  โดยความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจซึ่งกันและกัน  เข้ามาช่วยให้เราเรียนรู้ เติบโตมาเป็นครูของเรา

2.  TWINFLAME SOULMATE คู่ร่วมวิญญาณ  มีความเชื่อว่าวิญญาณหนึ่งดวงได้ถูกแบ่งออกเป็น 2  รอวันการกลับมาพบกัน  คู่แบบนี้มีเพียงหนึ่งเดียวและหายาก  เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดกับใครมาก่อน

3.   KARMIC  SOULMATE เป็นคู่ที่เราไม่อยากพบมากที่สุดในชีวิตนี้  แต่มนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีการพบกันโดยกฏแห่งกรรม  เค้าเข้ามาสอนบทเรียนชีวิตที่มีค่าแก่เรา  เค้าเข้ามาดึงส่วนที่แย่ที่สุดในตัวเราให้ออกมา  เข้ามาทำให้เราเจ็บปวด

ใส่ความเห็น